Επενδυτικά Προγράμματα

Επενδυτικά ΠρογράμματαΟι χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και τα Επενδυτικά Προγράμματα από την ΕΕ για υλοποίηση έργων, είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να παραμείνει ανεκμετάλλευτη από καμία επιχείρηση. Η ErgoQ μπορεί να προσφέρει :

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα χρηματοδότησης και χρηματοοικονομικής λειτουργίας
  • Εξεύρεση χρηματοδοτικών πόρων μέσω  αναπτυξιακών και χρηματοπιστωτικών προγραμμάτων
  • Αξιολόγηση επενδύσεων και σύνταξη επενδυτικών σχεδίων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός κ.α.)
  • Συμβουλευτική υποστήριξη για την επιτυχή ολοκλήρωση και αποπληρωμή του έργου

Η υλοποίηση κάθε έργου πραγματοποιείται σε 3 βήματα:

Βήμα 1: Εκπόνηση και Υποβολή Μελέτης

Ο Σύμβουλος της ErgoQ θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τα Επενδυτικά Προγράμματα και θα σας αποστείλει έντυπο κατάλογο απαιτούμενων δικαιολογητικών (νομιμοποιητικά έγγραφα, προσφορές κλπ). Επίσης θα αναφέρει και το διαθέσιμο χρόνο καθώς και τις συναντήσεις που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν. Στη συνέχεια θα συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά και θα ελέγξει την πληρότητά τους.

Ακολούθως, θα προχωρήσει στη σύνταξη του προσχεδίου της μελέτης.  Με την ολοκλήρωση του προσχεδίου, θα σας ενημερώσει για την πορεία και την ενδεικτική βαθμολογία του έργου. Με την σύμφωνη γνώμη σας, θα συντάξει την οριστική μελέτη καθώς και όποιες συμπληρωματικές μελέτες απαιτούνται, καθώς και τον  φάκελο υποβολής σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος.

Ο φάκελος θα αναπαραχθεί σε όσα αντίγραφα απαιτούνται, καθώς και ένα (1) αντίγραφο για το αρχείο μας και ένα (1) αντίγραφο για τον πελάτη. Κάθε αντίγραφο θα διαθέτει σήμανση για ποιόν προορίζεται. Πριν την υποβολή του φακέλου, ο Σύμβουλος της ErgoQ θα σας ενημερώσει για την πληρότητα του φακέλου και θα σας καλέσει για την υπογραφή. Με την κατάθεση θα παραλάβει απόδειξη κατάθεσης, στην οποία αναφέρεται το πρόγραμμα, η ημερομηνία και ο αριθμός πρωτοκόλλου της μελέτης.

Βήμα 2: Υπαγωγή προς Επιδότηση

Με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, ο Σύμβουλος της ErgoQ θα σας ενημερώσει για την έγκριση του έργου και θα κρατήσει αντίγραφο της Εγκριτικής Απόφασης στον φάκελο του έργου. Στη συνέχεια θα συντάξει τη σύμβαση της επιδότησης και θα συλλέξει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Πριν την κατάθεση της, θα ελέγξει ξανά την πληρότητα της και θα σας καλέσει για την υπογραφή του.

Η σύμβαση θα υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία παραλαβής και ο Σύμβουλος θα παραλάβει απόδειξη κατάθεσης.

Βήμα 3: Διαχείριση Υλοποίησης

Στα πλαίσια της διαχείρισης του έργου, η ErgoQ θα σας υποστηρίξει στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Ενέργεια 1: Τροποποίηση Εγκριτικής Απόφασης

Εφόσον συντρέχει τεκμηριωμένος λόγος, μπορούμε να τροποποιήσουμε το επενδυτικό σχέδιο. Στην περίπτωση αυτή ο Σύμβουλος θα συντάξει κατάσταση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την σύνταξη της τεχνικής μελέτης τροποποίησης, και θα σας ενημερώσει για τα χρονικά περιθώρια. Στη συνέχεια θα συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά, και θα  συντάξει το φάκελο τροποποίησης. Πριν την υποβολή του φακέλου, θα σας ενημερώσει για την πληρότητα του φακέλου και θα σας ειδοποιήσει για να τον υπογράψετε.

Ο φάκελος θα υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία παραλαβής και ο Σύμβουλος θα παραλάβει απόδειξη με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

  • Ενέργεια 2: Εκταμίευση Επιδότησης

Με βάση τον οδηγό υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος καθώς και την οριστική έγκριση, ο Σύμβουλος της ErgoQ θα συντάξει κατάσταση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αποπληρωμή ή την ενδιάμεση πληρωμή του έργου και θα σας ενημερώσει για τα χρονικά περιθώρια. Παράλληλα, θα σας ενημερώσει για τις όποιες υποχρεώσεις πρέπει να αναληφθούν από τον φορέα σας, στα πλαίσια της επιδότησης έργου.

Στη συνέχεια ο Σύμβουλος θα συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά, θα συντάξει το φάκελο για την εκταμίευση της επιδότησης, και θα σας καλέσει για υπογραφή. Ο φάκελος θα υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία παραλαβής και ο Σύμβουλος θα παραλάβει απόδειξη με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου. Ακολούθως, θα σας ενημερώσει για την ημερομηνία ελέγχου. Κατά τον έλεγχο θα παρίσταται και ο Σύμβουλος της ErgoQ.

Τέλος, η αμοιβή της ErgoQ για τη διαχείριση, καταβάλλεται αντίστοιχα με την εκταμίευση των πληρωμών του έργου.