Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει τις Εμπιστευτικές πληροφορίες σε οποιαδήποτε (ηλεκτρονική, έντυπη ή προφορική) μορφή και αν της χορηγηθούν, μόνο στα πλαίσια του συμφωνημένου σκοπού, για τον οποίο της έχουν παραδοθεί.

Η Εταιρία και το προσωπικό της αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διατηρούν επαγγελματική εχεμύθεια αναφορικά με τη συνεργασία τους με κάθε πελάτη, καθώς  και τις εμπιστευτικές πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους.

Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση, να θέτει τις Εμπιστευτικές πληροφορίες, σε γνώση μόνο εκείνων από τους υπαλλήλους της, οι οποίοι χρειάζονται να τις γνωρίζουν, και παράλληλα δεσμεύεται ότι τα προαναφερόμενα άτομα τελούν σε πλήρη γνώση των υποχρεώσεων της εταιρίας, που απορρέουν από την παρούσα, και ότι αναλαμβάνουν τις ίδιες υποχρεώσεις όπως αυτές ορίζονται στον παρόν έγγραφο.

Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαφυλάξει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες ωσάν ήσαν δικές της, και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή αποκάλυψης αυτών σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Όλες οι Εμπιστευτικές πληροφορίες μαζί με τα αντίγραφα τους, ανεξάρτητα από τη χρήση που τους γίνεται από την εταιρία, θα εξακολουθούν να παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα του πελάτη, και επιστρέφονται χωρίς χρονοτριβή σε αυτόν κατά τη λήξη – για οποιοδήποτε λόγο- της συνεργασίας, ή μετά από απαίτηση του.

Παρακαλούμε κάντε λήψη του εγγράφου που σχετίζεται με την Πολιτική Απορρήτου της ErgoQ: