Συμβουλευτική Υποστήριξη

Συμβουλευτική ΥποστήριξηΗ ErgoQ προσφέρει τις υπηρεσίες που χρειάζεται μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός, για να ξεπεράσει την κρίση και να ακολουθήσει μια επιτυχημένη πορεία. Η Συμβουλευτική Υποστήριξη της εταιρείας είναι στους ακόλουθους τομείς:

Στρατηγικός σχεδιασμός: 

  • Αποτύπωση τόσο της υπάρχουσας
  • όσο και της επιθυμητής κατάστασης σε ένα συνολικό σχεδιασμό (business plan),
  • και σχεδιασμός των οργανωτικών αλλαγών και στόχων που πρέπει να επιτευχθούν τα επόμενα έτη.

Οργάνωσης και αυτοματοποίησης διαδικασιών και εργασιών: Το κύριο αρνητικό σημείο οποιασδήποτε μορφής οργάνωσης είναι ότι αυξάνει τη γραφειοκρατεία και δυσκαμψία κάθε οργανισμού. Στην ErgoQ, για να αποφύγουμε τα αρνητικά σημεία της οργάνωσης, xρησιμοποιούμε:

  • Διεθνώς καταξιωμένα εργαλεία
  • Μεθοδολογίες υλοποίησης αυτοματοποίησης που έχουν υιοθετηθεί από μεγάλες, πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Με τα ίδια εργαλεία έχουμε αναπτύξει εταιρικά intranet ειδικά σχεδιασμένα για ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατείας, με λειτουργίες:

  • Διαχείρισης υποθέσεων
  • Διεκπεραίωσης εργασιών
  • Πρωτοκόλλου εγγράφων
  • υπενθυμίσεων κ.α.,

σε μικρές, μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις.

Η Συμβουλευτική Υποστήριξη και υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας ολοκληρώνεται σε τέσσερις ενότητες:

Ενότητα 1:  Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης

Ο σύμβουλος της ErgoQ θα επισκεφθεί την εταιρεία σας, όπου σε συνεργασία με τους υπευθύνους των τμημάτων θα συγκεντρώσει  στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση. Ο σκοπός της συγκέντρωσης στοιχείων είναι η αποτύπωση του τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης της εταιρείας σας σχετικά με το αντικείμενο της συμβουλευτικής υποστήριξης.

Στη συνέχεια, ο Σύμβουλος της ErgoQ θα ενημερώσει τη διοίκηση της εταιρείας σας για τις διαπιστώσεις μας σχετικά με την υφιστάμενη δομή και λειτουργία της εταιρείας, καθώς και τις προτάσεις μας για την εναρμόνιση με το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η διαγνωστική αυτή μελέτη θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη και εφαρμογή των προτάσεων μας. Η ακρίβεια της διαγνωστικής μελέτης αποτελεί το πλέον κρίσιμο σημείο της υλοποίησης.

Ενότητα 2:  Σχεδιασμός Εργασιών

Με βάση τις διαπιστώσεις της διαγνωστικής μελέτης, και σε συνεργασία με τη διοίκηση της εταιρείας σας, ο Σύμβουλος της ErgoQ θα σχεδιάσει την αλληλουχία των ενοτήτων που θα χρειαστεί να υλοποιηθούν. Παράλληλα, θα διεξαχθεί από τον Σύμβουλο και η όποια εκπαίδευση απαιτείται, με στόχο την ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με τα υπό υλοποίηση θέματα.

Ενότητα 3: Υλοποίηση Εργασιών

Ο Σύμβουλος της ErgoQ σε συνεργασία με τον εκάστοτε υπεύθυνο από το προσωπικό της επιχείρησής σας, έχοντας υπ’ όψιν τα δεδομένα των προηγούμενων ενεργειών, θα προχωρήσει στην υλοποίηση των εργασιών.  Όπου κρίνεται απαραίτητο, θα αναπτύσσονται σχετικές οδηγίες εργασίας, καθώς και ηλεκτρονικές ή/και έντυπες φόρμες εφαρμογής.

Ο Σύμβουλος, παράλληλα θα πραγματοποιήσει εκπαίδευση στο προσωπικό,  με στόχο την αποδοχή των νέων μεθόδων, και την εφαρμογή τους από την εταιρεία σας.

Ενότητα 4:  Δοκιμαστική Εφαρμογή

Η εταιρεία σας, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο της ErgoQ θα προχωρήσει στη δοκιμαστική εφαρμογή του συστήματος. Κατά τη δοκιμαστική εφαρμογή ο Σύμβουλος  θα επιβλέπει την καλή λειτουργία του συστήματος, ελέγχοντας για τυχόν αποκλίσεις και αστοχίες, όπου και θα παρέμβει άμεσα για να εξασφαλισθεί η καλή λειτουργία του.