Ανοικτός για υποβολές ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ανοικτός για υποβολές ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
07 Οκτ 2016

Αναπτυξιακός ΝόμοςΕνεργοποιείται ο Αναπτυξιακός Νόμος (4399/2016) από τις 12 Οκτωβρίου 2016, με φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις και ενίσχυση μισθοδοσίας.
Τα τέσσερα βασικά καθεστώτα που προκηρύσσονται είναι η Γενική Επιχειρηματικότητα,  οι Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού, οι Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ και οι Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους. Δίνεται έμφαση στη δυναμική της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια, ενώ ενθαρρύνονται συνέργειες και δικτυώσεις.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Αναπτυξιακός Νόμος είναι το θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος έχει ως σκοπό την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, την αύξηση της απασχόλησης, τη βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, την τεχνολογική αναβάθμιση, τη διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, τη μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας, την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και εν τέλει την εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Η διαβούλευση για τα τέσσερα πρώτα καθεστώτα για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο θα διαρκέσει έως τις 09 Οκτωβρίου, και στις 12 Οκτωβρίου 2016 θα προκηρυχθεί και επίσημα.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος περιλαμβάνει στην τωρινή προκήρυξη τέσσερα βασικά καθεστώτα, τα οποία είναι:

Επιδότηση για Γενική Επιχειρηματικότητα

Ο Αναπτυξιακός Νόμος με το καθεστώς προωθεί την ισόρροπη ανάπτυξη με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη των λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας.

Στα πλαίσια του καθεστώτος είναι επιλέξιμη:

 • Η δημιουργία νέας μονάδας
 • Η επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Η διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες
 • Η θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
 • Η απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι ως ποσοστό του προϋπολογισμού είναι:

 • Ανέγερση ή αγορά κτιριακών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, από 45% έως 80%
 • Αγορά καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού, καθώς και μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας (περονοφόρα κλπ)
 • Leasing καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης
 • Αμοιβές και μελέτες συμβούλων
 • Δαπάνες εκκίνησης (για την ίδρυση και αρχική οργάνωση), μόνο για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Ως ενίσχυση παρέχεται:

 • Φορολογική απαλλαγή 20% για ΜΜΕ και 10% για μεσαίες επιχειρήσεις επί των προ φόρου κερδών
 • Επιχορήγηση, από 35% για μεσαίες έως 45% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Επιπρόσθετα, αποκλειστικά επιχορήγηση μπορεί να δοθεί σε εξαγωγικές, καινοτόμες, συγχωνευμένες, με αυξανόμενη απασχόληση, συνεταιρισμούς, με υψηλή προστιθέμενη αξία, ΚοινΣΕπ, και είτε είναι εγκατεστημένες σε ΒΙΠΕ ή περιοχές μεταναστών.

Στο καθεστώς αυτό μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα υφιστάμενες, νέες ή υπό ίδρυση ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρείες, συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, ΚοινΣΕπ καθώς και κοινοπραξίες. Η ιδία συμμετοχή είναι 25%.

Αιτήσεις υποβάλλονται από τις 12 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2016

Επιδότηση για Νέες Ανεξάρτητες Επιχειρήσεις (Startup)

Ο Αναπτυξιακός Νόμος με το καθεστώς αυτό στηρίζει νεοσύστατες ή υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ.

Στα πλαίσια του καθεστώτος είναι επιλέξιμη:

 • Η δημιουργία νέας μονάδας
 • Η επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Η διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες
 • Η θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
 • Η απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι ως ποσοστό του προϋπολογισμού είναι:

 • Ανέγερση ή αγορά κτιριακών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, από 45% έως 80%
 • Αγορά καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού, καθώς και μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας (περονοφόρα κλπ)
 • Leasing καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης
 • Αμοιβές και μελέτες συμβούλων
 • Δαπάνες εκκίνησης (για την ίδρυση και αρχική οργάνωση), μόνο για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Ως ενίσχυση παρέχεται:

 • Φορολογική απαλλαγή 20% για ΜΜΕ και 10% για μεσαίες επιχειρήσεις επί των προ φόρου κερδών
 • Επιχορήγηση, έως 45%
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Επιπρόσθετα, αποκλειστικά επιχορήγηση μπορεί να δοθεί σε εξαγωγικές, καινοτόμες, συγχωνευμένες, με αυξανόμενη απασχόληση, συνεταιρισμούς, με υψηλή προστιθέμενη αξία, ΚοινΣΕπ, και είτε είναι εγκατεστημένες σε ΒΙΠΕ ή περιοχές μεταναστών.

Στο καθεστώς αυτό μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα υφιστάμενες, νέες ή υπό ίδρυση ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρείες, συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, ΚοινΣΕπ καθώς και κοινοπραξίες. Η ιδία συμμετοχή είναι 25%.

Αιτήσεις υποβάλλονται από τις 12 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2016

Επιδότηση για Μηχανολογικό Εξοπλισμό

Ο Αναπτυξιακός Νόμος με το καθεστώς αυτό απευθύνεται σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αναπτυχθούν γρήγορα, και παρέχει ταχεία ένταξη και γρήγορη καταβολή της ενίσχυσης.

Στα πλαίσια του καθεστώτος είναι επιλέξιμη:

 • Η δημιουργία νέας μονάδας
 • Η επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Η διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες
 • Η θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
 • Η απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • Αγορά καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού (έως 7ετίας)
 • Αγορά μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας (περονοφόρα κλπ) και μεταφορικά μέσα άνω των 6 θέσεων
 • Leasing καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

Ως ενίσχυση παρέχεται φορολογική απαλλαγή 20% για ΜΜΕ και 10% για μεσαίες επιχειρήσεις επί των προ φόρου κερδών

Στο καθεστώς αυτό μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα υφιστάμενες, νέες ή υπό ίδρυση ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρείες, συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, ΚοινΣΕπ καθώς και κοινοπραξίες. Η ιδία συμμετοχή είναι 25%.

Αιτήσεις υποβάλλονται από τις 12 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2016

Επιδότηση για Μεγάλα Έργα

Ο Αναπτυξιακός Νόμος θεωρεί μεγάλα έργα επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000€, τα οποία δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επένδυσης.

Στα πλαίσια του καθεστώτος είναι επιλέξιμη:

 • Η δημιουργία νέας μονάδας
 • Η επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Η διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες
 • Η θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
 • Η απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει

Οι επιλέξιμες δαπάνες, ως ποσοστό του συνόλου του προϋπολογισμού είναι:

 • Ανέγερση ή αγορά κτιριακών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, από 45% έως 80%
 • Αγορά καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού, καθώς και μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας (περονοφόρα κλπ)
 • Leasing καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

Στο καθεστώς αυτό μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα υφιστάμενες, νέες ή υπό ίδρυση ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρείες, συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, ΚοινΣΕπ καθώς και Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις. Η ιδία συμμετοχή είναι 25%.

Οι ενισχύσεις μπορεί να είναι:

 • Ταχεία αδειοδότηση (fast track)
 • Σταθερός συντελεστής φορολογίας
 • Φορολογικές απαλλαγές, έως 10% του κόστους της επένδυσης και έως τα 5 εκ. ευρώ

Αιτήσεις υποβάλλονται από τις 12 Οκτωβρίου έως τις 28 Απριλίου 2017

Στην ErgoQ διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία, τόσο στη σύνταξη και διαχείριση επενδυτικών προτάσεων, όσο και στην υποστήριξη νέων επιχειρήσεων για χρηματοδότηση ενώ προσφέρουμε και διακεκριμένες, καινοτόμες επιχειρηματικές λύσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και για να σας στηρίξουμε στο σχεδιασμό, υλοποίηση και απρόσκοπτη ολοκλήρωση της δικής σας επένδυσης.

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.


ErgoQ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.